Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 11216

Publicerat 1994-09-23

Fråga

Utsöndras nikotin i bröstmjölk? Kan detta påverka barnet och ge skrikighet?

Frågan avser en kvinna som har använt Nicorette tuggummi 16 mg/dygn i 4 månader. För 4 veckor sedan födde hon en flicka som nu ammas. På grund av skrikighet har flickan undersökts av barnläkare och inga orsaker till skrikigheten kunde påvisas.

Svar

Det finns ett antal studier där övergång av nikotin till bröstmjölk när mamman röker har undersökts (1-3). Nikotin uppkoncentreras i bröstmjölken och kvoten mellan mjölkkoncentrationen och moderns serumkoncentration (M/P-ratio) är 2-3 (1,2). Även metaboliten kotinin har påvisats i bröstmjölk med en M/P-ratio på 1.2 (2). Detta betyder att barnet kan få i sig nikotindoser i storleksordningen 0.1-3 ug nikotin och 2-3 ug kotinin/kg kroppsvikt och måltid, beroende bland annat på hur många cigaretter mamman röker och när barnet ammas i förhållande till senaste cigarett (2). Nikotin och kotinin har dessutom påvisats i plasma och urin från det ammade barnet (1,2), men det är osäkert hur stor del av detta som har orsakats av intag genom bröstmjölken och hur stor del som har orsakats av passiv rökning hos barnet. Metaboliten kotinin anses vara inaktiv, men det kan ändå inte uteslutas att kotinin kan ha negativa effekter på det ammade barnet (3).

Det finns en studie där man systematiskt har undersökt fysiologiska effekter, sannolikt orsakade av nikotin och/eller kotinin, på barn som ammas (3). I studien ingick 5 rökande och 5 icke rökande mammor, samt deras spädbarn. Man fann att hjärtfrekvens, respirationsfrekvens och syrgasmättnad reducerades signifikant mera efter amning hos barn till rökande mammor än hos barn till icke rökande mammor (3). Även om det finns ett fall där man har beskrivit apneattacker hos ett 11 dagar gammalt barn efter amningstillfällena (5), har inte skrikighet eller andra negativa effekter kunnat dokumenteras (1,4). Ett metodologiskt problem med alla sådana studier är dock att barnet också exponeras genom att andas in tobaksrök.

Övergång av nikotin till bröstmjölk hos mammor som använder nikotintuggummi har inte studerats. Dock har visats att mammans serumkoncentration av nikotin efter användning av tuggummi i genomsnitt ligger 30-40 procent lägre än efter cigarettrökning (4). Mot denna bakgrund är det troligt att också det ammade barnet får i sig en nikotindos genom bröstmjölken som ligger 30-40 procent under nivåerna om mamman röker. Dessutom undviks att barnet får i sig alla andra ämnen som finns i tobak och man undviker också att barnet andas in tobaksrök (4).

Sammanfattning

Det har visats att nikotin och nikotinmetaboliten kotinin utsöndras i bröstmjölk. Vilka mängder det ammade barnet får i sig beror bland annat på antalet cigaretter som mamman röker och när barnet ammas i förhållande till senaste cigarett. I en studie har nedsatt syrgasmättnad påvisats hos det ammade barnet. Vid användning av nikotintuggummi uppvisar modern serumkoncentrationer av nikotin som ligger 30-40 procent lägre än vid rökning och barnet exponeras sålunda för motsvarande lägre nikotindos genom bröstmjölken. Exponeringen kan dessutom reduceras om man ökar tiden mellan tuggummiintag och amning.

Spigset O
Mjörndal T

Referenser

  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ: Drugs in pregnancy and lactation. Williams and Wilkins, Baltimore. 1994; 4th ed: 421-2
  2. Dahlström A, Lundell B, Curvall M, Thapper L: Nicotine and cotinine concentrations in the nursing mother and her infant. Acta Paediatr Scand 1990; 79: 142-7
  3. Stepans MBF, Wilkerson N: Physiologic effects of maternal smoking on breast-feeding infants. J Am Acad Nurs Pract 1993; 5: 105-13
  4. Matheson I: Bruk av nikotintyggegummi hos ammende (brev). Tidsskr Nor Laegeforen 1989; 109: 485-6
  5. Perraudin M-L, Sorin M: Intoxication probable d'un nouveau-ne par la nicotine presente dans le lait de sa mere. Ann Pediatr 1978; 25: 41-4

Senast ändrad 2018-09-20