Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 12825

Publicerat 1995-09-08

Fråga

Vad finns dokumenterat om amning och mianserin?

Svar

Under utredning av frågeställningen har sökning skett i klinikens referenslitteratur samt tillgängliga databaser.

Vid sökning framkommer en enstaka artikel från 1993. I denna beskrivs två fall där ammande mödrar behandlats med mianserin (1). Det framkommer i artikeln att barnens intag av mianserin var 1.4 procent respektive 0.5 procent av moderns intag i viktkorrigerad dos. I denna studie noterades inga för barnen ogynnsamma effekter.

Sammanfattning

I två fallrapporter har visats att mianserin till mycket liten del utsöndras i bröstmjölk. Inga ogynnsamma effekter på barnen rapporterades. Några rekommendationer angående amning och mianserinbehandling har ej återfunnits i litteraturen.

Lennestål R
Mjörndal T

Referenser

  1. Buist A, Norman TR, Dennerstein L: Mianserin in breast milk (letter). Br J Clin Pharmacol 1993; 36: 133-4

Senast ändrad 2018-09-20