Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 12994

Publicerat 1996-09-26

Fråga

Dextropropoxyfen och övergång i modersmjölk.

Frågan avser en nyförlöst kvinna med misstänkt dextropropoxyfenmissbruk (sannolikt cirka 400 mg/dygn), som ammar sitt barn. Kvinnan använde också dextropropoxyfen under graviditeten och barnet föddes med tillväxthämning och CNS-irritation, observerades på barnklinik ett tag efter förlossningen. Fullammas ej.

Svar

I en tidigare Druglineutredning (1) refereras att den amerikanska producenten har kännedom om ett fall där en ammande kvinna tog en överdos dextropropoxyfen i självmordssyfte. Halterna som uppmättes i mjölken var ungefär hälften av halterna i moderns plasma. Mot bakgrund av dessa observationer har uppskattats att ett litet barn kommer att få i sig upp till ett mg per dygn om modern tar maximal rekommenderad dos.

I FASS (2) är dextropropoxyfen klassat i grupp II, det vill säga läkemedel som passerar över i modersmjölk, men där risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapevtiska doser.

Utsöndring av dextropropoxyfen och dess metabolit norpropoxyfen i bröstmjölk har studerats hos sex kvinnor efter intag av sammanlagt 390 mg dextropropoxyfen under 16 timmar (3). I genomsnitt var koncentrationen av dextropropoxyfen i mjölken 42 procent av koncentrationen i plasma och av norpropoxyfen i mjölk 38 procent av den i plasma. Koncentrationerna följdes i nio timmar efter intag av sista dos. Om man förutsätter att de observerade värdena är jämförbara med vad som ses vid steady state, att modern väger 70 kg och att barnet får i sig 150 ml mjölk/kg/dygn, kan barnets maximala dos per kg kroppsvikt uppskattas till 0.4 procent av moderns dos per kg kroppsvikt för dextropropoxyfen och till 1.0 procent för dextropropoxyfen plus norpropoxyfen.

Det finns inga uppgifter i litteraturen om att man har studerat eventuella biverkningar hos ammade barn vars mödrar har behandlats med dextropropoxyfen, eller att man har försökt mäta serumkoncentrationer av dextropropoxyfen eller norpropoxyfen hos barnet.

Sammanfattning

Koncentrationen av dextropropoxyfen i bröstmjölk är mindre än hälften av koncentrationen i moderns plasma. Baserat på tillgänglig information har uppskattats att ett barn som ammas kan få i sig upp till ett mg per dygn om modern behandlas med maximal rekommenderad dos.

Spigset O

Referenser

  1. Drugline nr 02114 (år 1980)
  2. FASS 1996
  3. Kunka RL, Venkataramanan R, Stern RM, Ladik CF: Excretion of propoxyphene and norpropoxyphene in breast milk. Clin Pharmacol Ther 1984; 35: 675-80

Senast ändrad 2018-09-20