Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 13254

Publicerat 1997-06-10

Fråga

Innebär behandling med Imigran (sumatriptan) till kvinna som ammar någon risk för barnet?

Bakgrunden är att man önskar använda sumatriptan till en kvinna med migrän. Kvinnan ammar ett fyra månader gammalt barn.

Svar

Denna fråga har tidigare utretts vid läkemedelsinformationscentralerna (1-4). Sedan sista utredningen har det publicerats en farmakokinetisk studie från Australien (5). I denna studie undersökte man utsöndringen av sumatriptan i bröstmjölk efter att ha givit 6 mg sumatriptan subkutant till fem ammande kvinnor. Man fann en betydande ansamling av sumatriptan i mjölken. Mjölk-plasmakvoten beräknades till 4.9 (95 procent konfidensintervall 4.1-5.7). Denna kvot baserades på beräkningar av ytan under mjölk- och plasmakoncentrationskurvan (AUC). Den viktjusterade dosen beräknades till 3.5 procent av moderns dos (95 procent konfidensintervall 0.3-6.7 procent). Om man antar att den orala biotillgängligheten hos barnet är likartad den hos vuxna individer, det vill säga cirka 14 procent, beräknas att den viktjusterade dosen blir 0.5 procent. Dessutom kan clearance vara nedsatt hos barnet. Hos mycket prematura barn (28-34 veckor) har clearance rapporterats vara endast en tiondel av den vuxna individens. Utifrån detta kan man anta att det ammade barnet som högst kan få i sig 5 procent av moderns viktjusterade dos. Även om barnet således exponeras för mycket låga sumatriptandoser rekommenderar författarna att man inte bör amma 8 timmar efter sumatriptanintag och ännu längre om patienten intagit 2 sumatriptandoser inom 12 timmar.

Sammanfattning

Sumatriptan anrikas i bröstmjölk, men den viktjusterade dosen som det ammade barnet exponeras för är liten. Det har föreslagits att kvinnan undviker att amma under en åttatimmarsperiod efter sumatriptanintag.

Hägg S
Mjörndal T

Referenser

  1. Drugline nr 12587 (år 1995)
  2. Drugline nr 10746 (år 1993)
  3. 4 Drugline nr 08782 (år 1992)
  4. Wojnar-Horton RE, Hackett LP, Yapp P, Dusci LJ, Paech M, Ilett KF: Distribution and excretion of sumatriptan in human milk. Br J Clin Pharmacol 1996; 41: 217-21

Senast ändrad 2018-09-20