Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 18149

Publicerat 2001-10-31

Fråga

En kvinna ammar sitt en vecka gamla barn och har nu drabbats av en bakteriell konjunktivit. Barnet är friskt och fullgånget. Man överväger ögondroppar kloramfenikol. Föreligger risk för barnet?

Svar

Kloramfenikol går över i bröstmjölk och biotillgängligheten är hög, ca 80-90% [1]. Det betyder att den mängd barnet får i sig även når dess systemkretslopp. Som mest har man sett att 3.2% av moderns viktjusterade dos går över till det ammande barnet [2], vilket i detta fall skulle innebära ca 1.4 ug/kg barn vid dosering en droppe sex gånger per dygn i vartdera ögat på modern. Detta skall jämföras med maxdosen, 25 mg/kg, av kloramfenikol till prematurer och nyfödda [3]. Kloramfenikol kan orsaka Gray baby syndrome hos nyfödda. Detta är dock framför allt beskrivet vid dosering högre än 25 mg/kg och dag intravenöst till prematurer vilket anses bero på deras nedsatta förmåga att konjugera kloramfenikol [4].

Det finns fallrapporter om aplastisk anemi och annan bloddyskrasi i samband med behandling med kloramfenikolhaltiga ögondroppar och salva [4]. Vid användning av kloramfenikol i ögonen torde risken för dosberoende biverkningar vara lägre jämfört systemisk behandling. Risken för icke dosberoende, idiosynkratiska reaktioner såsom aplastisk anemi är visserligen mycket liten men kan ej helt kan uteslutas.

Ett alternativ till kloramfenikol är fusidinsyra, om inte särskilda bakteriologiska hänsyn föreligger. Fusidinsyra passerar över i bröstmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser, 500 mg/dag med en biotillgänglighet på 75% [3]. Dygnsdosen till modern skulle i detta fall vara 4 mg fusidinsyra/d. En praktisk fördel är att fusidin ögonsalva kan doseras två gånger/dag [3].

Sammanfattning

Kloramfenikol går över i bröstmjölk och risken för idiosynkratiska reaktioner såsom aplastisk anemi kan ej helt uteslutas. Även fusidinsyra passerar över i bröstmjölk men risk för påverkan på barnet förfaller osannolik. I detta fall rekommenderas i första hand att fusidinsyra prövas med hänsyn till biverkningsrisker och praktisk administrering.

Klackenberg-Elf Å
AL-Shurbaji A

Referenser

  1. Dollery C Sir, editor. Therapeutic drugs. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999
  2. Bennett PN (ed), Drugs and human lactation. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier; 1996
  3. FASS 2001
  4. Drugline nr 11015 (år 1994)

Senast ändrad 2018-09-20