Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 20428

Publicerat 2003-10-30

Fråga

Kan kvinnor som behandlas med nitrofurantoin amma?

Svar

Nitrofurantoin är ett preparat som är väl beprövat och har använts av ett stort antal gravida och ammande kvinnor. FASS-texten för nitrofurantoin (Furadantin) har nyligen ändrats så att nitrofurantoin är kontraindicerat vid amning av barn yngre än en månad, på grund av risken för hemolytisk anemi hos barn vilkas röda blodkroppar saknar tillräckliga mängder reducerat glutation (4). Denna ändring baseras på en fallrapport från Frankrike där en gravid kvinna i tredje trimestern behandlades med nitrofurantoin för en urinvägsinfektion. En gosse föddes i fullgången tid och hade apgar 10 vid 5 minuters ålder. Det är oklart hur förlossningen förlöpte och vilka apgarpoäng gossen hade vid en respektive 10 minuter och om några prover togs i samband med förlossningen ssåom laktat eller blodgaser. Gossen var blek vid födseln och utredning visade ej någon förklaring till anemin. Gossens hemolytiska anemi antogs vara sekundär till omogen leverfunktion och moderns nitrofurantoinbehandling. Av artikeln i fråga framgår ej eventuell utredning av gossens leverfunktion (3).

Nitrofurantoin passerar över i modersmjölk i låg grad, barndosen uppskattas till högst 0.9% av moderns viktjusterande dygnsdos (1). Utsöndringen sker till cirka 20% genom glomerulär filtration och cirka 80% genom sekretion i proximala tubuli. Mellan 30 och 50% av dosen återfinns i urinen i aktiv form (4).

I Swedis finns 801 rapporter om biverkningar för nitrofurantoin där sambandet bedömts som sannolikt (5). Av rapporterade biverkningar finns 26 rapporter om störningar i blodbildande organ, dock ingen rapport om hemolytisk anemi.

I WHOs biverkningsregister finns 46 rapporter om hemolytisk anemi efter behandling med nitrofurantoin (6).

Att nitrofurantoin, som många andra substanser, redan i små mängder kan provocera hemolys hos personer med glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD) är välkänt (7). G6PD förekommer regionalt bland befolkningen kring Medelhavet (4-30%), afrikanska folk (20%) samt sydöstra Asien (5%) (7). G6PD är en av de vanligaste enzymbristerna och ca 400 miljoner av jordens befolkning lider av denna brist. Defekten är x-bunden och finns i mer än 400 genetiska varianter. Hos nyfödda kan G6PD yttra sig som persisterande ikterus.

Vid G6PD kan en hemolytisk kris triggas igång av tex en infektion, intag av favabönor, eller av olika substanser som oxideras i levern, som tex nitrofurantoin. Oxidativ stress resulterar i en denaturering av hemoglobinmolekylen, med påföljande cellulär syrebrist och förvärrad oxidativ stress och hemolys. Glutation är en tripeptid som fungerar som antioxidant och konsumeras vid oxidativ stress. Hos personer med G6PD är det ofördelaktigt med låga nivåer av glutation.

Glutation finns i hög koncentration i röda blodkroppar hos nyfödda fullgångna barn. Hos förtidigt födda är glutation-nivåerna lägre, antagligen på grund av ökad konsumtion till följd av oxidativ stress i samband med förlossningen (1).

I in vitro studier på råttleverceller har man funnit lägre halter av glutation efter tillsatts av nitrofurantoin (2). Den kliniska relevansen av dessa fynd är oklara. Det finns ej beskrivet något fall där enbart låga halter av glutation,utan annan underliggande sjukdom, orsakat hemolytisk anemi. Teoretiskt är nyfödda barn, och speciellt förtidigt födda barn som utsatts för asfyxi, en patientgrupp med generellt ökad känslighet för olika sjukdomstillstånd.

Sammanfattning

Det finns inga belägg för att behandling med nitrofurantoin till ammande kvinnor ej kan ges under första månaden om barnet är friskt och förlossningen varit okomplicerad. Om barnen varit utsatta för en påfrestande förlossning, är prematurt födda, uppvisar några symptom på sjukdom eller om det finns glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist i släkten, är behandling med nitrofurantoin kontraindicerat under amning på grund av risken för hemolytisk anemi. Även små halter av nitrofurantoin kan leda till hemolytisk anemi hos personer med glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist.

Lindemalm S
Böttiger Y

Referenser

  1. Buhimschi IA, Buhimschi CS, Weiner CP. Protective effect of N-acetylcysteine against fetal death and preterm labor induced by maternal inflammation. Am J Obstet Gynecol 2003;188:203-8.
  2. Rossi L, Silva JM, McGirr LG, O´Brien PJ. Nitrofurantoin-mediated oxidative stress cytotoxicity in isolated rat hepatocytes. Biochem Pharmacol 1988;37:3109-17.
  3. Bruel H, Guillemant V, Saladin-Thiron C, Chabrolle JP, Lahary A, Poinsot J. Anemie hemolytique chez un nouveau-ne apres prise maternelle de nitrofurantoine en fin de grossesse. Arch Pediatr 2000;7:745-7.
  4. FASS 2003 (2003-10-30)
  5. Swedis (The Swedish Drug Information System) (2003-11-11)
  6. Vigibase: WHO:s adverse drug reactions database (2003-10-30)
  7. www.favism.org (2003-10-30

Senast ändrad 2018-09-20