Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 20803

Publicerat 2004-03-26

Fråga

Lämpligt preparat mot halsbränna och sura uppstötningar till kvinna som ammar? Kan H2-blockare eller protonpumpshämmare användas?

En 27-årig kvinna som ammar har inte blivit tillräckligt hjälpt av antacida eller alginsyra.

Svar

Som oftast när det gäller val av läkemedel vid amning är tillgängliga data få. Utifrån de data som finns anses cimetidin, famotidin, nizatidin och omeprazol kompatibla med amning.

Cimetidin passerar över i bröstmjölk i relativt hög grad, med en uppskattad barndos på 6.7% av moderns viktjusterade dygnsdos. Inga negativa effekter på barnet finns dock rapporterade och därför anses preparatet kompatibelt med amning. Famotidin passerar över i bröstmjölk och barnets dos uppskattas till 0.3% av moderns viktjusterade dos. Kliniska data saknas. Nizatidin passerar över och barnets dos beräknas till 0.06% av moderns viktjusterade dos. Kliniska data saknas (1,2).

Ranitidin rekommenderas inte som förstahandsval, då preparatet ansamlas i mjölk och barndosen uppskattas till 12% av moderns viktjusterade dos (1,2).

Omeprazol passerar över i bröstmjölk i låg grad och barnets dos uppskattas till mindre än 1% av moderns viktjusterade dygnsdos. Kliniska data saknas och omeprazol är sämre dokumenterat än cimetidin, famotidin och nizatidin, men anses ändå kompatibelt med amning (1,2).

För pantoprazol samt lansoprazol finns ingen dokumentation gällande amning (1,2).

Sukralfat kan troligen användas av ammande kvinnor, eftersom denna substans knappt absorberas alls från mag-tarmkanalen (2). Den sammanlagda dokumentationen vid gastroesofageal refluxsjukdom är dock mindre än för de syrahämmande medlen (4).

Enligt Kloka Listan rekommenderas H2-blockaren ranitidin i första hand vid behandling av gastroesofageal refluxsjukdom, framför allt på grund av god dokumentation för detta preparat (3). Även famitidin och cimetidin har dock dokumenterad effekt vid refluxsjukdom, enligt en evidensbaserad sammanställning (4). Utifrån data över passage till bröstmjölk torde famotidin vara ett förstahandsval inom gruppen H2-blockare till en ammande kvinna med refluxbesvär. Protonpumpshämmare anges som andrahandsval, med anledning av risken för ökade symtom vid utsättning på grund av en övergående hypersekretion av saltsyra (3).

Sammanfattning

Till en ammande kvinna med uttalade, dagliga symtom på gastroesofageal refluxsjukdom, som ej kan lindras genom egenvård, rekommenderas i första hand famotidin och i andra hand omeprazol i lägsta effektiva dos. För båda medlen gäller att klinisk effekt vid refluxsjukdom finns visad och att passagen till bröstmjölk är mycket låg, men att egentlig klinisk dokumentation vid amning saknas. Även sukralfat kan anses förenligt med amning med anledning av försumbar oral absorption.

Andersson M
Böttiger Y

Referenser

  1. Läkemedel och amning. Uppdated 2002. Available from: URL: http://www.janusinfo.se
  2. Briggs GB, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 6th ed. Baltimore: Williams & Wilkins
  3. Kloka Listan, läkarversion 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. Läksak, Stockholms läns landsting

Senast ändrad 2018-09-20