Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 21558

Publicerat 2004-11-19

Fråga

Revia (naltrexon) och amning?

Svar

Vi har endast funnit en studie som undersöker i vilken utsträckning naltrexon passerar över i mjölk (1). Studien inkluderar endast en kvinna och den har vissa brister, bland annat begränsad provtagning, vilket gör att resultaten bör tolkas med försiktighet. Studien visar på att både naltrexon, men framför allt den aktiva metaboliten 6,beta-naltrexol ackumuleras i bröstmjölken vilket leder till en mjölk/plasma-kvot på cirka 2 respektive cirka 3.5. Mängden aktivt läkemedel som barnet får i sig via bröstmjölken tycks dock bli liten, uppskattningsvis cirka 1% av moderns viktjusterade dos. Dosen naltrexon som gavs till kvinnan i studien var 50 mg, dvs den samma som den i Fass rekommenderade. Hos vuxna absorberas cirka 96% av oralt intaget naltrexon, men eftersom substansen genomgår omfattande första-passage-metabolism är biotillgängligheten endast cirka 11% (2). Uppgifter om biotillgängligheten av den aktiva metaboliten saknas. Studien innefattade även en provtagning på barnet. Ett blodprov togs 9.5 h efter moderns tablettintag (29 minuter efter barnets senaste måltid) och barnet hade då ej någon detekterbar halt av naltrexon och endast en låg halt av 6,beta-naltrexol. Vid tidpunkten för studien var barnet 1.5 månad gammal och bedömdes vara helt frisk utan tecken på påverkan av mammans läkemedelsbehandling. Mamman hade behandlats med naltrexon i 135 dagar och bedömdes därför vara i stedy-state (jämvikt). Av studien framgår ej hur länge barnet hade helammats.

Som redan påpekats bör denna studie, av flera anledningar, tolkas med stor försiktighet. Eftersom mätningarna gjorts på endast en kvinna vid endast ett tillfälle finns bland annat ingen möjlighet att uppskatta vilka inter- och intraindividuella skillnader som finns vad gäller dos-koncentrationssamband.

Naltrexon har ingen plats inom pediatrisk farmakologi och läkemedlets farmakodynamiska effekter på barn är ej klarlagda. Det är således okänt hur små barn påverkas av läkemedlet och vid vilka plasmakoncentrationer effekter kan förväntas.

Sammanfattning

Mot bakgrund av den knapphändiga informationen avråds tills vidare från amning under pågående behandling med Revia. Om kvinnan absolut vill amma sitt barn och ej kan hålla sig drogfri utan behandling med Revia är det dock sannolikt bättre att hon medicinerar med Revia än att hon använder droger eller alkohol.

Böttiger Y
Pihlsgård M

Referenser

  1. Chan CF, Page-Sharp M, Kristensen JH, O´Neil G, Ilett KF. Transfer of naltrexone and its metabolite 6,beta-naltrexol into human milk. J Hum Lact 2004;20(3):322-6.
  2. Fass 2004 (The Swedish catalogue of approved medical products)

Senast ändrad 2018-09-20