Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 21617

Publicerat 2003-11-26

Fråga

Vad finns rapporterat om Remeron (mirtazapin) och amning?

Svar

Remeron (mirtazapin) är ett tetracykliskt piperazinoazepin-antidepressivum [1] med noradrenerg och specifik serotonerg effekt [2]. Mirtazapin är en analog till mianserin [2] men kemiskt inte relaterat till vare sig SSRI, TCA eller MAO-hämmare [3].

Trots relativt intensivt sökande i tillgänglig medicinsk referenslitteratur och medicinska databaser återfinns få uppgifter vad gäller amning i samband med mirtazapinmedicinering. Eftersom mianserin är en närbesläktad substans görs eftersökningar även angående denna.

Mirtazapin. Dokumentation om övergång av mirtazapin till bröstmjölk och eventuella effekter på barn som ammas kan ej återfinnas i litteraturen (4, 5). Tillverkaren har dock kännedom om två fall där barnen ammats samtidigt som modern medicinerat med mirtazapin [6]. I det ena fallet sågs inga bieffekter på barnet. I det andra fallet intog modern 15 mg mirtazapin/dygn när barnet var 9 månader gammalt. Sex dagar efter behandlingsstart utvecklade barnet illamående, diarré och kräkningar varpå modern upphörde med medicineringen samtidigt som barnet behandlades med antibiotika och intravenös vätsketillförsel. Barnet tillfrisknade helt.

Det finns inga data om huruvida mirtazapin passerar över i modersmjölk, men eftersom andra antidepressiva med liknande molekylstorlek passerar kan man anta att detta gäller även mirtazapin [3]. På grund av den bristande dokumentationen avråds från amning [5].

Mianserin. Två fallrapporter återfinns angående utsöndring av mianserin i bröstmjölk (7, 5, 8). Barnen till dessa mödrar intog 0.9 respektive 1.4 procent av moderns viktjusterade dos (dos/kilo till barnet i förhållande till dos/kg till modern).

Sammanfattning

Dokumentationen är begränsad vad gäller amning i samband med användning av mirtazapin eller mianserin. Någon ökad risk för påtaglig skada på barnet vid amning har inte rapporterats för någon av substanserna, dock är antalet exponerade fall begränsat. Det finns mer data beträffande mirtazapin än för mianserin, dock kan för närvarande ingen av substanserna rekommenderas för användning under amning.

Ericson C
Mjörndal T

Referenser

  1. Teris. MICROMEDEX Healthcare Series, Greenwood Village, Colorado (Edition expires 3/2004).
  2. Sweetman SC, editor. Martindale, The complete drug reference. 33rd ed. London: Pharmaceutical Press; 2002. p. 299.
  3. Bdriggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. p. 943-4.
  4. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation. Handbook of prescription drugs and comparative risk assessment. Amsterdam: Elsevier; 2001: p. 303.
  5. Läkemedel och amning. JANUS, Läkemedelsenheten, Stockholms läns landsting (http://www.janusinfo.org) (uppdaterad 2003-12-17).
  6. Prochazka J, Medical Advisor CNS, Organon AB, Göteborg (personlig kommunikation).
  7. Reprotox. MICROMEDEX Healthcare Series, Greenwood Village, Colorado (Edition expires 3/2004).
  8. Bennett PN (ed), Drugs and human lactation. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier; 1996

Senast ändrad 2018-09-20