Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 22285

Publicerat 2005-08-25

Fråga

Kan cyklopentolat (Cyclogyl) och dexametason (Isopto-Maxidex) ögondroppar användas under amningen?

Frågan rör en ammande kvinna som på grund av irit måste behandlas med cyklopentolat och dexametason ögondroppar. Barnet är 2 månader och helammas.

Svar

Uppgift om huruvida cyklopentolat och dexametason passerar över i bröstmjölk saknas. För glukokortikoider som grupp finns inga hållpunkter för några ogynnsamma effekter på barn som ammas. Der är känt att prednisolon passerar över i bröstmjölk i låg grad. Peroralt intag av prednisolon i doser 20-40 mg/dygn torde ej medföra någon risk för barnet (1). Eftersom dexametason har ungefär samma molekylvikt som prednisolon är det rimligt att anta att även dexametason passerar över i låg grad. 1.75 mg dexametason motsvarar cirka 11 mg prednisolon, varför dexametason doser i 3.5-7 mg torde vara säkra för barnet.

En patient med irit kan i början av behandlingen behöva 1-2 droppar i varje ögat var 30:e minut, vilket motsvarar 96-192 droppar totalt/dygn (2). En droppe har en volym mellan 30-40 uL, vilket motsvarar 25-33 droppar/mL (3). Om man tar ett medelvärde av 30 droppar/mL av 1.0 mg/ml lösning, blir det vid högsta dosering 3.2-6.4 mg/dygn i ögonen. Om biotillgänglighet vid användning av ögondroppar är samma som vid peroralt intag vet vi inte.

Cyklopentolat är ett antikolinergikum som används för induktion av mydriasis. Det har använts hos små barn och man har sett tecken på systemiska effekter (hypertoni, ansiktsrodnad) med 1% droppar av cyklopentolat. Om ett barn får två droppar av en 1% lösning (10 mg/mL), får det en dos mellan 0.6-0.8 mg i ögonen (4). Hur mycket av detta som når systemisk cirkulation vet vi inte.

Man har mätt hos vuxna att toppblodskoncentration av cyklopentolat efter ögondroppar blir cirka 3 ng/mL (4). Om man räknar att bröstmjölkkoncentration blir samma som i blodet och att läkemedlet har 100 % biotillgänglighet hos barnet, kan man försöka räkna ut maximala dosen som barnet får om koncentrationen hela tiden legat som toppkoncentrationen. Ett barn kan dricka cirka 150 ml/kg/dygn bröstmjölk. Om barnet väger 5 kg så får det i sig 750 ml bröstmjölk, det vill säga 2.25 ug cyklopentolat/dygn. Denna mängd lär vara mycket lägre än den som barnen skulle få efter två ögondroppar.

Sammanfattning

Då uppgift om bröstmjölkövergång av dessa läkemedel saknas, kan inga entydiga råd ges. Dexametason torde inte vara något problem, då man även vid maximal dosering inte överskrider de teoretiska säkra doserna och läkemedlet blir så småningom nedtrappat. Cyklopentolat kan orsaka systemiska antikolinerga effekter (oro, ansiktsrodnad, feber, takykardi), men den teoretiska dosen som barnet kan få i sig via bröstmjölken lär vara mycket lägre än den som har observerats kunna orsaka sådana effekter varför medicinering inte torde vara kontraindicerad.

Eliasson E
Martins G

Referenser

  1. Läkemedel och amning. Available from: URL: http://www.janusinfo.se
  2. Fass 2005
  3. Drugline nr 16982 (år 2000)
  4. Cyclopentolate. Drugdex(R) System; Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado (cited 2005-08-25).
  5. Lahdes K, Huupponen R, Kaila T, Monti D, Saettone MF, Salminen L. Plasma concentrations and ocular effects of cyclopentolate after ocular application of three formulations. Br J Clin Pharmacol 1993;35(5):479-83.

Senast ändrad 2018-09-20