Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 22667

Publicerat 2004-08-04

Fråga

En kvinna med ett 2 månader gammalt barn som hon ammar, behöver behandling med protonpumpshämmare under några veckor. Går det bra att ge Lanzo (lansoprazol)? Fass-texten ger inte mycket information angående eventuella risker vid amning.

Svar

Lansoprazol passerar över i bröstmjölk på råttor, och man kan utgå från att det sker även hos människor (1). Studier på människa saknas (2).

Eftersom lansoprazol och omeprazol är så lika som molekyler så kan man tillåta sig att göra ett analogiresonemang. I en publicerad rapport angavs att koncentrationerna av omeprazol i mjölk var mycket låga i förhållande till plasma, vilket talar för ovanligt låg sekretion ut i mjölken jämfört med de flesta läkemedel (3). Baserat på resultatet från denna studie räknar man med att mindre än 1% av moderns viktjusterade dos (mg/kg) når barnet via bröstmjölken (4). Själva studien har dock kritiserats, då det finns en del frågetecken angående hur provtagningen gick till och beräkningen av den totala dygnsdosen via bröstmjölken (5).

Den form av omeprazol som utsöndras i mjölken är inte stabil i sur miljö, utan bryts snabbt ner vid lågt pH (6). Mycket späda barn har inte fullt utvecklad syrasekretion i ventrikeln. Dessutom är måltiderna täta, och mjölk och välling buffrar ventrikelinnehållet. Frågan är om pH hos ett 2-månaders barn är tillräckligt låg under tillräckligt lång tid för att bryta ned den mängd av omeprazol som kan komma via modersmjölken, eller om en liten mängd omeprazol kan absorberas in i blodet hos barnet. Eftersom omeprazols bindning är irreversibel kan teoretiskt även en mycket liten daglig dos påverka barnets syrasekretion, eftersom det blir en ackumulerad effekt om läkemedlet tillförs dag efter dag.

Om detta sedan skulle påverka barnet är nästa fråga. Även mycket späda barn har behandlats med protonpumpshämmare och det uppges att medlet tolereras väl (se till exempel 7).

Eventuella biverkningar skulle troligen i första hand vara diarré, eller allmänna ospecifika symtom (mår inte bra, växer inte normalt etc). Men med de små doser som det kan bli fråga om via bröstmjölken, verkar det inte troligt att det skulle bli några biverkningar med systemeffekter.

På grund av sparsamma data och en oro för eventuell carcinogen effekt av protonpumpshämmare, är inställningen till användning under amning vanligen konservativ, det vill säga av försiktighetsskäl bör användning helst undvikas (1,3,4). Om det finns en god medicinsk indikation för behandling med protonpumpshämmare anser jag dock att man mycket väl kan behandla en ammande kvinna med lansoprazol (eller omeprazol). Alternativen bör naturligtvis övervägas, men det är osäkert om en H2-blockare skulle vara ett bättre alternativ för barnet.

Sammanfattning

Fortfarande är man osäker på om lansoprazol som överförs via bröstmjölk kan innebära någon fara för barnet. Troligen blir det mycket små mängder som utsöndras via bröstmjölken, och möjligen bryts det ned i barnets ventrikel. Teoretiskt finns möjligheten att barnet påverkas farmakologiskt, men det verkar inte troligt att det skulle ge några påtagliga kliniska effekter.

Vinge E

Referenser

  1. Lansoprazole. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, editors. Drugs in Pregnancy and Lactation. 6th ed. Baltimore: Williams & Wilkins;2002. Sid 773.
  2. Helene Rosengren-Whitley, Wyeth Lederle Nordiska AB, personligt meddelande.
  3. Marshall JK, Thompson AB, Armstrong D. Omeprazole for refractory gastroesophageal reflux disease during pregnancy and lactation. Can J Gastroenterol 1998;12(3):225-7.
  4. Drugline nr 15988 (år 1999).
  5. Omeprazole. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, editors. Drugs in Pregnancy and Lactation. 6th ed. Baltimore: Williams & Wilkins;2002. Sid 1037.
  6. Informatör. Astra Zeneca, personligt meddelande 2004-08-04.
  7. Tran A, Rey E, Pons G, Pariente-Khayat A, D´Athis P, Sallerin V, Dupont C. Pharmacokinetic-pharmacodynamic study of oral lansoprazole in children. Clin Pharmacol Ther. 2002;71(5):359-67.

Senast ändrad 2018-09-20