Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 23296

Publicerat 2007-04-23

Fråga

Är bisoprolol kompatibelt med amning? Gravid kvinna med Marfans syndrom behandlas med bisoprolol (Emconcor) 1.25 mg 1x1. Planerar att amma.

Svar

Det finns inget studerat på människa vad gäller bisoprolol och amning (1). Bisoprolol har hög biotillgänglighet (cirka 90 %) och låg proteinbindningsgrad (cirka 30 %) (2) vilket gör att stor del av given dos teoretiskt kan gå över i mjölken.

Rekommendation finns om att använda betablockare såsom bland annat metoprolol och propranolol vid amning (3). Barndosen av metoprolol uppskattas till 3.2 % av moderns viktjusterade dygnsdos medan propranolol uppskattas till högst 0.4 % (4). För propranolol, som är en icke-selektiv betablockare, finns risk för ökning av uteruskontraktiliteten därför är metoprolol och atenolol att föredra under graviditet (5). Atenolol är däremot inget bra alternativ vid amning (4).

Sammanfattning

Uppgifter om bisoprolol är kompatibelt med amning saknas. Om byte till annan betablockare skall göras under graviditeten verkar metoprolol vara en acceptabel behandling under graviditet som sedan kan fortsätta under amning.

Rydberg DD
Asker C

Referenser

  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005
  2. Emconcor (bisoprolol) Produktresumé (SPC). Merck
  3. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation. Handbook of prescription drugs and comparative risk assessment. Amsterdam: Elsevier; 2001
  4. Läkemedel och amning. http://www.janusinfo.se
  5. Elkayam U, Ostrzega E, Shotan A, Mehra A. Cardiovascular problems in pregnant women with the Marfan syndrome. Ann Intern Med 1995;123(2):117-122

Senast ändrad 2018-09-20