Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 23555

Publicerat 2008-04-04

Fråga

Är insättande av ögondroppar Ganfort (innehållande bimatoprost, timolol) alternativt ögondroppar Xalcom (innehållande latanoprost, timolol) förenligt med amning?

Frågan gäller en 31-årig kvinna med glaukom som ammar sitt 1 månad gamla barn.

Svar

Timolol är en beta-1-och beta-2- icke-selektiv adrenerg receptorblockerare som sänker det intraokulära trycket genom minskad produktion av kammarvatten (1,2). Bimatoprost och latanoprost är strukturellt relaterade till prostaglandin F2alfa och sänker det intraokulära trycket genom att öka utflödet av kammarvatten (1,2).

I ”Läkemedel och amning” fanns ingen information om timolol, bimatoprost eller latanoprost (3). Timolol har efter lokal administration setts utsöndras i bröstmjölk och har i tidigare Druglinedokument bedömts vara säkert vid amning av friska spädbarn (4).

Risk för barnet vid amning samt om bimatoprost och latanoprost utsöndras i bröstmjölk är oklart enligt databasen Micromedex (5). I PubMed fann vi inga epidemiologiska studier eller fallrapporter om bimatoprost, latanoprost och amning (6).

Enligt tillverkaren utsöndras bimatoprost i modersmjölk hos råtta, men det är inte känt om detta också gäller människa (1). Efter administrering en gång om dagen av en droppe 0.03% bimatoprost i båda ögonen under två veckor nåddes blodkoncentrationens maximum inom 10 minuter efter dosering och sjönk under detektionsgränsen (0.025 ng/ml) inom 1.5 timmar efter dosering. Halveringstiden i plasma för bimatoprost är 45 minuter.

Latanoprost kan enligt tillverkaren passera över i modersmjölk (2). Latanoprost är en prodrug som blir biologiskt aktiv efter att ha hydrolyserats av esteraser i hornhinnan. Maximal koncentration av latanoprost i kammarvattnet, cirka 15-30 ng/ml, uppträder efter cirka 2 timmar och halveringstiden i plasma är 17 minuter. Vid rekommenderad dosering av 1 droppe dagligen beräknas systemisk dygnsdos till 1.1 ug respektive 2.2 ug vid behandling av ett respektive två ögon. I en studie av latanoprosts farmakokinetik sågs en maximal plasmakoncentration på 53 pg/ml för latanoprosts syraform (7). Detta är mycket låga expositioner som kan jämföras med rekommenderad dosering till vuxna av misoprostol, en syntetisk prostaglandinanalog som är kontraindicerad vid graviditet på grund av risk för ökad uterin tonus, sammandragningar och missfall, som medför systemisk exponering kring 400-800 ug per dygn (8).

Sammanfattning

Det finns sparsamt med data angående bimatoprost, latanoprost och amning. Med tanke på dessa substansers relativt korta halveringstider och ringa systemexponering bedöms negativa konsekvenser för barnet vara osannolika och den aktuella patienten kunna fortsätta amma.

Söderberg K
Böttiger Y

Referenser

  1. Ganfort. Summary of product characteristics (SPC) (citerad 2008-04-04 http://www.fass.se)
  2. Xalcom. Summary of product characteristics (SPC) (citerad 2008-04-04 http://www.fass.se)
  3. Läkemedel och Amning. http://www.janusinfo.se (citerad 2008-04-04)
  4. Drugline nr 20096 (år 2003)
  5. Bimatoprost. Drug evaluation mongraphs. DRUGDEX(R) System. Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado (citerad 2008-04-04)
  6. Latanoprost. Drug evaluation mongraphs. DRUGDEX(R) System. Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado (citerad 2008-04-04)
  7. Sjoquist B, Stjernschantz J. Ocular and systemic pharmacokinetics of latanoprost in humans. Surv Ophthalmol 2002;47 Suppl 1:S6-12
  8. Cytotec. SPC

Senast ändrad 2018-09-20