Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 23940

Publicerat 2009-09-25

Fråga

Är lokalbehandling med glyceryltrinitrat (Rectogesic) för analfissur förenligt med amning? Rekommenderad dosering är 1.5 mg glyceryltrinitrat analt två gånger dagligen.

Svar

Glyceryltrinitrat verkar relaxerande på glatt muskulatur i kärlväggar och även i mag-tarm-kanalen. Glyceryltrinitrats övergång till bröstmjölk har inte studerats. Biotillgängligheten efter anal administering är enligt tillverkaren 50% och systembiverkningar i form av huvudvärk och yrsel är vanliga (1). Glyceryltrinitrat är fettlösligt och har en måttlig proteinbindningsgrad på cirka 60% och kan därför på teoretisk grund förväntas utsöndras och möjligen även ackumuleras i bröstmjölk. Å andra sidan har substansen en stor distributionsvolym på cirka 200 liter och en extremt kort halveringstid i plasma på bara en till tre minuter. Den orala biotillgängligheten är också måttlig (mindre än 50%) på grund av presystemisk metabolism. Glyceryltrinitrats primära metaboliter (glyceryldinitrater) har en längre halveringstid på mellan 40 minuter och två timmar, men bara 10% av modersubstansens kärlvidgande effekt (2).

I en studie, publicerad i abstraktform, rapporteras en uppföljning av 43 mödrar som sökt telefonrådgivning angående amning och anal glyceryltrinitratbehandling. Fyrtio mödrar uppgav att de använt glyceryltrinitrat under pågående amningsperiod, i en omfattning som varierade mellan en enstaka dos upp till 12 månaders intermittent behandling. Flertalet av mödrarna hade själva haft biverkningar i form av huvudvärk eller yrsel, men ingen hade observerat några biverkningar hos de ammade barnen (3).

Sammanfattning

Data om glyceryltrinitrats övergång till bröstmjölk saknas. Risken för ammade barn bedöms dock vara låg om modern behandlas analt med glyceryltrinitrat, med ledning av substansens korta halveringstid och måttliga biotillgänglighet. Enligt en rapport noterades inga biverkningar hos 40 ammade barn till behandlade mödrar.

Böttiger Y

Referenser

  1. SPC Rectogesic. www.fass.se
  2. Dollery C Sir, editor. Therapeutic drugs. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999.
  3. Taylor T, Kennedy D. Safety of topical glyceryl trinitrate in the treatment of anal fissure in breastfeeding women. Birth Defects Research Part a-Clinical and Molecylar Teratology 2008;82:411 (abstract)

Senast ändrad 2018-09-20