Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 24000

Publicerat 2009-10-19

Fråga

Är epoetin och darbepoetin förenligt med amning?
En 41-årig kvinna med sänkt njurfunktion efter akut tubulär nekros i samband med partus för cirka 11 veckor sedan. Nu Hb 108 och behandlande läkare önskar behandla med darbepoetin eller epoetin men undrar om dessa substanser är kompatibla med amning. Barnet fött fullgånget, ammas endast delvis.

Svar

Epoetin alfa är ett rekombinant humant glykoprotein vars biologiska effekter är identiska med endogent erytropoetin (1, 2) Även darbepoetin är framställt med hjälp av rekombinant DNA-teknologi och har biologiska effekter som är identiska med endogent erytropoetin (3), men innehåller extra kolhydratskedjor för att ge en förlängd halveringstid (4).

Både epoetin och darbepoetin har klassningen IVa i SPC-texterna, det vill säga man avråder från användning till ammande mödrar på grund av brist på data.

Endogent erytropoetin förekommer normalt i human bröstmjölk. Detta kan tala för att även de syntetisk framställda epoetin alfa och darbepoetin alfa kan överföras till bröstmjölk, trots en stor molekylvikt (37000D). Vid sökningar i medicinska databaser framkommer dock inga studier eller relevanta fallrapporter där man mätt förekomsten i bröstmjölk efter administration av någon av de två substanserna.

Farmakologisk referenslitteratur (2, 3) bedömer risken vid amning försumbar på grund av att:

a) Substansen har en hög molekylvikt som teoretiskt försvårar passage till bröstmjölken

b) Epoetin alfa är en vedertagen behandling av anemi hos prematurer.

c) Upptaget vid per oralt intag av substansen är dålig, vilket minimerar barnets upptag från nedsvald mjölk.

Korttidsstudier (14 dagar) har visat att per oralt givet epoetin alfa till prematurer inte ger effekt på blodbilden (5). I en randomiserad, blindad, cross-over studie där drygt 20 prematurer (26-32 veckor) samt 16 fullgångna barn, behandlats med per oralt epoetin alfa i engångsdos kunde ingen förändring uppmätas i serumkoncentration av erytropoetin 2h och 4h efter intag. Detta indikerar att upptaget vid enteral behandling hos spädbarn är litet, vilket visats av flera författare (6).

Man bör dock ta med i bedömningen att enstaka avvikande studier de facto påvisat det motsatta, det vill säga en påtaglig s-koncentrationsökning efter enteral tillförsel av epoetin alfa.

Sammanfattning

Mot bakgrund av ovanstående bör riskerna med amning vara minimala vid behandling med epoetin alfa. Tyngst väger de faktum att parenteralt givet epoetin alfa är en vedertagen behandling vid prematur anemi, samt att absorptionen via mag-tarmkanalen sannolikt är mycket låg hos spädbarn. För darbepoetin alfa saknas samma kunskapsunderlag och denna substans bör vara ett andrahandsalternativ.

Raaschou, P

Referenser

  1. Eprex. SPC
  2. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. pp. 640-3.
  3. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. pp. 475-6.
  4. Aranesp. SPC
  5. Juul SE. Enterally dosed recombinant human erythropoietin does not stimulate erythropoiesis in neonates. J Pediatr 2003;143(3):321-326
  6. Epoetin Alfa. LactMed

Senast ändrad 2018-09-20