Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 24062

Publicerat 2010-02-08

Fråga

Är retapamulin (Altargo 1 %-salva) ett behandlingsalternativ vid hudinfektion/sår på bröstvårtor? Förekommer risk för exponering av det diande barnet?

Svar

Odlingar vid hudinfektion/sår på bröstvårtor visar oftast växt av Staph Aureus alternativt Streptococcus grupp C och D. Förstahandsmedel är per oral flukloxacillin (Heracillin).

Retapamulin har en bakteriostatisk effekt mot stafylokocker och streptokocker. Denna antibiotikaklass används sedan tidigare inom veterinärmedicinen, men har hittills inte varit i kliniskt bruk på människa, varför korsresistens mot nu använda antibiotikaklasser inte befaras bli något problem. Effekt har påvisats vid infektioner orsakade av Staph. Aureus (ej MRSA), S. pyogenes (Grupp A streptokocker) och andra streptokocker spp [1, 5].

Enligt produktresumén får retapamulinsalva inte komma i kontakt med ögon och slemhinnor och man bör vara noga med att undvika oralt intag. Den systemiska absorptionen av retapamulin genom oskadad hud är mycket låg [1]. En viss systemisk absorption sker dock vid användning på skadad hud. Hos 516 patienter som behandlades för sekundär infektion av traumatiska lesioner hade dock cirka 90% omätbar retapamulin plasmakoncentration [1].

Retapamulin klassas i amningsgrupp IVa [1]. Det är okänt om retapamulin utsöndras i human och djur bröstmjölk. Retapamulin absorption hos ammade barn som suger på en smörjd bröstvårta har ej studerats [5]. På basen av detta avråder företaget GlaxoSmithKline AB från att använda Altargo salva på bröstvårtor hos ammande kvinnor [5].

Säkerheten hos barn under 2 år har inte studerats. Inga data om retapamulin finns på Janus, Drugline eller Lactmed [2, 3, 4]. Eftersom minimal systemisk exponering har observerats hos vuxna är exponeringen för det ammade barnet troligtvis försumbar via mjölken. Den mängd som barnet kan få i sig genom att svälja ner salva som smorts på bröstvårtan är däremot svår att uppskatta.

Sammanfattning

Retapamulinabsorption genom huden är låg och signifikant koncentration i bröstmjölk bedöms osannolik. Amningsdata saknas dock, liksom effekten av nedsvald salva hos det lilla barnet, varför preparatet inte kan rekommenderas som ett lämpligt förstahandsval vid denna indikation. Flukloxacillin är förstahandsval vid infektioner av hud på bröstvårta, och kompatibelt med amning.

Bonnard A
Raaschou P

Referenser

  1. SPC Altargo
  2. Läkemedel och amning
  3. Drugline
  4. LactMed
  5. Personlig kontakt med Ulrika Bungay, produktansvarig på GSK AB
  6. SPC Heracillin

Senast ändrad 2018-09-20