Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 4667

Publicerat 1985-05-30

Fråga

Kan ammade barn till mödrar som intar Rinexin (fenylpropanolamin) få CNS-påverkan av genom mjölken överfört läkemedel?

Svar

Fallet gäller ett tidigare friskt spädbarn som företedde lätta irritationssymtom efter att den ammande modern intagit Rinexintabletter enligt ordination. Barnet hade ej feber eller annan förklaring till irritationen. Vi har tidigare behandlat en liknande fråga (1). Endast små mängder fenylpropanolamin överförs med mjölk (2) och dessa författare anser möjligheten till påverkan på barnet osannolik. Vi har dock kännedom om ett tidigare fall rapporterat till socialstyrelsen (848/81) där en CNS-effekt på ett ammat barn ansågs trolig eller ej utesluten. CNS-biverkningar efter peroralt intag av fenylpropanolamin i rekommenderad dos är välkända (3).

Sammanfattning

Det kan ej uteslutas att peroral tillförsel av fenylpropanolamin till ammande mödrar kan ge biverkningar i form av övergående irritation hos barnet.

Alvan G

Referenser

  1. Drugline nr 03083
  2. Nyberg L, Berg E: Utsöndring av fenylpropanolamin i bröstmjölk relaterad till substansens plasmakoncentration. Läkaresällskapets Riksstämma 1979, Läkemedelslära 22.
  3. Fenylpropanolamin - psykisk påverkan och förvirringstillstånd. Meddelande nr 31. november 1979, Läkemedelsbiverkningskommitten.

Senast ändrad 2018-09-20