Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 5682

Publicerat 1987-06-17

Fråga

Patient som ammar ett 9 veckor gammalt barn och skall genomgå en operation den 18/6 på grund av carpaltunnelsyndrom. Operationen skall ske i lokalanestesi sannolikt med lidokain eller prilokain. Risk för passage till modersmjölk? Risk för barnet?

Svar

Läkemedelsinformationscentralen har tidigare utrett frågan om aming i samband med lidokainterapi (1) och prilokainterapi (2) och allmänna synpunkter för bedömning av risk vid amning under läkemedelsterapi finns presenterat i referens 3. Kopior av dessa arbeten bifogas detta svar. Den dos som kan vara aktuell i det förevarande fallet är maximalt 200 mg lidokainklorid eller 400 mg prilokainklorid. Halveringstiden för lidokain hos vuxna anges till cirka 1.8 timmar (4) men kan tänkas vara betydligt längre för spädbarn. Den aktuella dosen är betydligt lägre än den som används vid arrytmibehandling och med tanke på fördelning mellan plasma och bröstmjölk samt den dåliga perorala biotillgängligheten torde barnet exponeras för en mycket liten dos i analogi med diskussionen i referens 1. Prilokain har en snabbare övergående anestetisk effekt hos människa (4) och en kortare halveringstid har konstaterats i djurexperiment (se 5 och referenser däri). Plasma-bröstmjölksratio avseende prilokain finns ej dokumenterad (personligt meddelande Anders Tamsen Astra, jämför även rereferens 2). Men barnets absorberade dos torde i analogi med diskussion i referens 1 och 2 vara mycket liten. I ett farmakologiskt standardverk avseende läkemedel och amning (6) framkommer ej heller några hållpunkter för skadliga effekter av dessa läkemedel.

Sammanfattning

Den dos barnet kan förväntas absorbera av lidokain eller prilokain är mycket liten och skadliga effekter finns ej rapporterade.

Jonzon B
Dahl-Puustinen ML

Referenser

  1. Drugline nr 03281
  2. Drugline nr 03580
  3. Rane A, Söderman P, Wallin A: Risker för barnet av exponering för läkemedel via bröstmjölk. Läkartidningen 1985; 82: 3919-3924
  4. Goodman and Gilman, The pharmacological basis of therapeutics, 1985; 7th ed:
  5. Covino BG: Comparative clinical pharmacology of local anesthetic agents. Anesthesiology 1971; 35: 158-167
  6. Briggs, Drugs in pregnancy and lactation, 1986, 2nd ed:

Senast ändrad 2018-09-20