Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 5780

Publicerat 1987-09-09

Fråga

Hur väldokumenterad är användningen av Syntocinon (oxytocin) nässpray för igångsättning av amning? I FASS anges följande indikationer för nässpray Syntocinon; stimulering av bröstkörteltömning, spända bröst, mjölkstockning samt begynnande mastitis puerperalis.

Svar

Oxytocin har använts sedan lång tid för igångsättning av amning. Först användes intramuskulär injektion och senare (från 1948) intranasal administrering (1). De flesta studier är från tidigt 60- tal och endast ett fåtal dubbelblinda randomiserade studier är gjorda. Studierna ger delvis motsägande resultat.

I en studie från 1963 (1) gavs 4 IE oxytocin eller placebo intranasalt dubbelblint och randomiserat till totalt 226 mödrar (113 i varje grupp). Barnens mjölkintag dag 3 och 4 efter förlossningen bestämdes och var signifikant högre för barn vars mödrar använt oxytocin. Däremot var det ingen skillnad i viktförändring hos barnen mellan förlossningen och dag 4.

I en studie från 1962 (2) gavs 4 IU oxytocin (243 patienter) eller placebo (244 patienter) dubbelblint till alla nyblivna mödrar på en förlossningsklinik. Man studerade bland annat hur många procent av barnen som fick enbart bröstmjölk utan tillägg och viktökningen under studietiden. Barnen var indelade i 3 grupper födelsevikt < 2500 gram, 2500-2950 och > 3000 gram. För den lägsta viktgruppen (< 2500 gram) tycktes fler barn klara sig på enbart bröstmjölk i oxytocingruppen (13/19 = 68 procent) än i kontrollgruppen (8/17 = 47 procent). I de andra viktsgrupperna sågs ingen skillnad. På 7:e dagen studerades andelen enbart bröstmjölkmatade barn som återfått sin födelsevikt. Ingen skillnad sågs mellan oxytocin och kontrollgrupp.

I en studie från 1981 (3) studerades kumulativ mjölkmängd hos förstagångsammande mödrar till prematura barn under dag 3-5 efter förlossningen. Oxytocin 3 IU eller placebo gavs intranasalt strax innan mjölk pumpades ut med hjälp av bröstpump. En signifikant skillnad sågs i mjölkmängd mellan grupperna. Speciellt uttalad var skillnaden för förstagångsföderskor. Vid kontakt med tillverkaren (4) konstaterar man att Sytocinon nässpray är ett gammalt preparat och därför bristfälligt dokumenterat. På BB-avdelningar inom södra sjukvårdsområdet användes Syntocinon nässpray som hjälpmedel i undantagsfall. Man tycker att det fungerar bra men tror samtidigt att psykologiska effekter spelar en inte obetydlig roll.

Sammanfattning

Dokumentationen för användning av Syntocinon nässpray för igångsättning av amning är bristfällig och delvis motsägande.

Stalsby C
Alvan G

Referenser

  1. Luhman LA: The effect of intranasao oxytocin on lactation. Obstetr Gynecol 1963; 21: 713-717
  2. Ingerslev M, Pinholt K: Oxytocin treatment during the establishment of lactation. Acta Obstet Gynecol Scandinav 1962; 41: 159-168
  3. Ruis H, Rolland R, Doesburg W, Broeders G, Corbey R: Oxytocin enhances onset of lactation among mothers delivering prematurely. Br Med J 1981; 283: 340-342
  4. Personligt meddelande Kiki Hedman apotekare, Sandoz AB

Senast ändrad 2018-09-20