Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 7299

Publicerat 1990-02-09

Fråga

Frågan rör en ammande kvinna som behandlas med Nozinan (levomepromazin) 5 mg till natten för reaktiv psykos. Risk för övergång i bröstmjölk och påverkan på barnet?

Svar

Frågor om neuroleptikabehandling till ammande mödrar och övergång i bröstmjölk har tidigare besvarats av läkemedelsinformationscentralen vid Huddinge Universitetssjukhus (1-4).

Vad gäller gruppen neuroleptika avråds från amning i Huddinge Universitetssjukhus lista för amningsrekommendationer. Neuroleptikas dopaminreceptorblockerande effekter kan tänkas påverka utvecklingen av olika centralnervösa funktioner hos barnet. Ingen tillfredsställande dokumentation av passage-grad finns rapporterad. I WHO's amningsrekommendationer hänvisas till de djurstudier på råtta och kanin som utförts (5). Störningar i motoriskt beteende och i inlärningsförmåga hos den diande avkomman har iakttagits efter tillförsel av bland annat haloperidol och pimozid.

Mjölkkoncentrationer av flupentixol, nortriptylin och zuklopentixol har uppmätts hos två ammande mödrar (6). Mödrarnas dygnsdoser var 2 mg flupentixol, 75 mg nortriptylin och 14 mg zuklopentixol. Flupentixol i mjölk uppmättes i nivå med moderns plasma, nortriptylin i högre koncentration och zuklopentixol i lägre koncentration än i moderns plasma. De variationer som uppmättes i mjölkkoncentrationerna av respektive drog korrelerade till mjölkens triglyceridhalt, dock ej till mjölk-pH. Medelkoncentration i mjölk för flupentixol var 2.8 ug/L dag 6 och 7 post partum. De nyfödda barnens plasmakoncentration av flupentixol uppmättes till mindre än 2 ug/L respektive 0.3 ug/L. Barnen visade inga tecken till störningar i motoriskt beteende och utvecklades normalt under följande 4-månadersperiod. Enligt de beräkningar man gjorde i studien skulle barnet få i sig 0.6 procent av moderns viktrelaterade dygnsdos flupentixol. Författarna konkluderar att även om de doser barnet får i sig via mjölken är små ger resultat av djurstudier anledning till restriktivitet. Likaså är långtidseffekterna av dopaminblockad under neonatalperioden ej kända.

Vad gäller riskbedömning hänvisar vi till Läkemedelsbokens kapitel om läkemedel och amning (7).

Sammanfattning

Direkta kontraindikationer för amning under behandling med fentiazinlika derivat har ej kunnat återfinnas. Vi brukar dock avråda från amning under pågående neuroleptikabehandling eftersom beteendeförändringar har observerats i djurförsök där ammande mödrar behandlats med haloperidol och pimozid. I det aktuella fallet behandlas modern med en förhållandevis låg dos levomepromazin.

Lindström L
Alvan G

Referenser

  1. Drugline nr 03419 (år 1982)
  2. Drugline nr 04536 (år 1985) (bifogas)
  3. Drugline nr 05486 (år 1987)
  4. Drugline nr 06063 (år 1988)
  5. Bennett, Drugs in human lactation. 1988; sid 343
  6. Matheson I, Skjaeraasen J: Milk concentrations of flupenthixol, nortriptyline and zuclopenthixol and between-breast differences in two patients. Eur J Clin Pharmacol 1988; 35: 217-220
  7. Boreus LO: Läkemedel och amning. Läkemedelsboken 89/90. Apoteksbolaget. 1989, sid 664-665

Senast ändrad 2018-09-20