Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Abakavir

Klassificering: 2

Preparat: Abacavir/Lamivudin Mylan, Abacavir/Lamivudine Medical Valley, Abacavir/Lamivudine Sandoz, Abacavir/Lamivudine STADA, Abacavir/Lamivudine Teva, Kivexa, Triumeq, TRIZIVIR, Ziagen®

ATC kod: J05AF06, J05AR02, J05AR04, J05AR13

Substanser: abakavir, abakavirhydrokloridmonohydrat, abakavirsulfat

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Abakavir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för abakavir är HIV-1 infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Uppgifter om eventuella risker för fosterskador med abakavir är något begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 68 barn med exponering för detta läkemedel. Ett barn hade en missbildningsdiagnos (1-2 förväntade). Barnet hade hydrocefalus.

Enligt uppgifter från tillverkarna är 1800 barn exponerade för abakavir som enskild substans (800 i första trimestern) och 400 för kombinationen abakavir och lamivudin, utan att några tecken till negativ fosterpåverkan har påvisats.

Uppdaterat: 2018-05-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed
  2. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.