Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Abciximab

Klassificering: 2

Preparat: Reopro, ReoPro, ReoPro®

ATC kod: B01AC13

Substanser: abciximab

Bedömning

Erfarenheter av abciximabanvändning under graviditet saknas i stor utsträckning. Det finns inga hållpunkter för att medlet ökar risken för fosterskada, men substansen bör, speciellt under senare delen av graviditeten, användas med försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Abciximab används som trombocytaggregationshämmande medel främst vid ischemisk hjärtsjukdom i samband med eller i väntan på koronarkärlsoperation. Användning under senare delen av graviditeten skulle kunna innebära en blödningsrisk för fostret. Inga epidemiologiska data över användningen av abciximab under graviditet finns.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-07-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter