Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetazolamid

Klassificering: 2

Preparat: Acetazolamide 250 mg Tablets, Diamox, Diamox 250 mg compresse, Diamox 250mg Tablets, Diamox Sequels, Diamox SR, Diamox SR 250mg Capsules, Diamox®, Diamox® Depot, Eytazox 250 mg Prolonged-Release, Glaupax 250mg Tabletten, Glaupax®, Ödemin, ÖDEMIN 250 mg tabletti

ATC kod: S01EC01

Substanser: acetazolamid, acetazolamidnatrium

Bedömning

Acetazolamidbehandling bör undvikas under den sista trimestern då diuretika kan orsaka elektrolytrubbningar hos fostret. Även behandling i tidig graviditet bör ske återhållsamt, då erfarenheten fortfarande är begränsad. Om exponering skett i tidig graviditet är dock den eventuella riskökningen för fosterskador i det enskilda fallet knappast så stor så att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Acetazolamid är en karbanhydrashämmare som är besläktad med tiaziddiuretika. Preparatet har bland annat indikationen glaukom. Erfarenheten av behandling i tidig graviditet är ännu begränsad, men tillgängliga litteraturdata tyder inte på att acetazolamid orsakar fosterskador [1, 2]. Säkra slutsatser kan dock inte dras.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 35 barn, vars mödrar angivit användning av acetazolamid i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Under sista trimestern skall preparat av denna typ ges först efter särskilt övervägande och i lägsta adekvata dos eftersom acetazolamid kan passera över till fostret och ge elektrolytrubbningar, på samma sätt som tiaziddiuretika och loopdiuretika [1,3]. Fallrapporter av metabolisk acidos hos nyfödda finns efter behandling med acetazolamid i sen graviditet [1,3,4]. Med tiazider och tiazidbesläktade diuretika har trombocytopeni beskrivits [5].

Uppdaterat: 2018-10-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. United Kingdom Teratology Information Services (UKTIS). Acetazolamide in pregnancy. 2016. Tillgänglig från: www.toxbase.com. Hämtad: 2018-10-02.
  2. Falardeau J, Lobb BM, Golden S, Maxfield SD, Tanne E. The use of acetazolamide during pregnancy in intracranial hypertension patients. J Neuroophthalmol. 2013;33(1):9-12. PubMed
  3. Ozawa H, Azuma E, Shindo K, Higashigawa M, Mukouhara R, Komada Y. Transient renal tubular acidosis in a neonate following transplacental acetazolamide. Eur J Pediatr. 2001;160(5):321-2. PubMed
  4. Merlob P, Litwin A, Mor N. Possible association between acetazolamide administration during pregnancy and metabolic disorders in the newborn. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1990;35(1):85-8. PubMed
  5. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.

Författare: Karin Källén, Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.