Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acitretin

Klassificering: 3

Preparat: Acitretin Orifarm, Neotigason, Neotigason®

ATC kod: D05BB02

Substanser: acitretin

Bedömning

Acitretin är liksom den välkända teratogenen etretinat strikt kontraindicerat under graviditet. Om graviditet trots detta inträffar under behandling eller under två år efter utsättning av acitrecin, skall patienten remitteras till specialist med särskild erfarenhet av liknande problem för ställningstagande till ett eventuellt avbrytande av graviditeten. Under sådana omständigheter kan en riktad ultraljudundersökning vara till hjälp för att fatta beslut.

Bakgrund

Acitretin är liksom etretinat en analog till tretinoin, en retinoid. Etretinat är en välkänd teratogen som ger missbildningar liknande de, som ses vid megadoser av vitamin A hos vissa försöksdjur, främst hjärnmissbildningar av typ exencefali. Missbildningsrisken är stor. Etretinat har mycket långsam utsöndring varför risken för fostret kvarstår under lång tid efter behandlingens utsättande. Etretinat kan bildas vid behandling med acitretin.

Det är absolut nödvändigt för varje kvinna i fertil ålder, som behandlas med acitretin, att använda ett effektivt antikonceptionsmedel utan uppehåll, med start fyra veckor före behandling, under behandlingsperioden och under ytterligare två år efter behandlingens slut. Vid val av antikonceptionsmetod måste dess effektivitet noga övervägas i varje enskilt fall, speciellt under den första cykeln vid hormonell behandling.

Samma effektiva och oavbrutna graviditetsförhindrande åtgärder måste vidtagas varje gång behandlingen upprepas, oberoende av mellanliggande period, och måste fortsättas i tre år efteråt. Behandlingen skall påbörjas 2 eller 3 dagar in på normal menstruation. Patienten skall ha gjort ett graviditetstest som är negativt högst 2 veckor före påbörjad behandling. Graviditetstest rekommenderas att upprepas varje månad under behandlingen. Skulle, trots dessa försiktighetsåtgärder, graviditet inträffa under acitretinbehandling eller under två år efter avslutad behandling, finns en hög risk för missbildning hos fostret (t ex exencefali) oavsett vilken dos som har använts. Det är av största vikt att alla kvinnor i fertil ålder som är aktuella för behandling informeras om och är införstådda med detta.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn, vars mödrar angivit användning av acitretin – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-08-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Barbero P, Lotersztein V, Bronberg R, Perez M, Alba L. Acitretin embryopathy: a case report. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2004;70:831-833. PubMed
  2. Geiger JM, Baudin M, Saurat JH et al. Teratogenic risk with etretinate and acitretin treatment. Dermatology 1994;189:109-16. PubMed
  3. de Die-Smulders CE , Sturkenboom MC, Veraart J et al. Severe limb defects and craniofacial anomalies in a fetus conceived during acitretin therapy. Teratology 1995;52:215-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter