Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Agalsidas alfa

Klassificering: 2

Preparat: Replagal

ATC kod: A16AB03

Substanser: agalsidas alfa

Bedömning

Erfarenheterna av användning av agalsidas alfa under graviditet är begränsade och viss försiktighet bör därmed iakttas. Dock tyder ingenting på att något hinder skulle finnas för behandling under graviditet.

Bakgrund

Agalsidas alfa används vid galaktosidas A-brist (Anderson-Fabrys sjukdom), en lysosomal upplagringssjukdom. Denna är X-bunden och karakteriseras av progredierande njursvikt och kardio- och cerebrovaskulära komplikationer.

Terapi med rekombinantenzym erbjuder en möjlighet. Om detta skulle bli aktuellt hos kvinna, som planerar graviditet, torde inget hinder föreligga för behandling, men ingen erfarenhet av denna situation föreligger.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-03-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter