Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Agalsidas beta

Klassificering: 2

Preparat: Fabrazyme®

ATC kod: A16AB04

Substanser: agalsidas beta

Bedömning

Erfarenheterna av användning av agalsidas beta under graviditet är begränsade och viss försiktighet bör därmed iakttas. Dock tyder ingenting på att något hinder skulle finnas för behandling under graviditet.

Bakgrund

Agalsidas beta används vid galaktosidas A-brist (Anderson-Fabrys sjukdom), en lysosomal upplagringssjukdom. Denna är X-bunden och karakteriseras av progredierande njursvikt och kardio- och cerebrovaskulära komplikationer.

Terapi med rekombinantenzym erbjuder en möjlighet. Om detta skulle bli aktuellt hos kvinna, som planerar graviditet, torde inget hinder föreligga för behandling men ingen erfarenhet av denna situation föreligger.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-03-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter