Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akamprosat

Klassificering: 2

Preparat: Acamprosate, Acamprosate Biogaran, Aotal, Campral

ATC kod: N07BB03

Substanser: akamprosat, akamprosatkalcium

Bedömning

Tills vidare bör akamprosat inte användas under graviditet om annan möjlighet att hindra exponering av fostret för alkohol kan erbjudas. Om exponering skett i tidig graviditet är dock en eventuell riskökning inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Akamprosat används vid alkoholism för att reducera återfallsrisken. Maternell alkoholism utgör en allvarlig riskfaktor för fosterskador. Erfarenheten av akamprosat använt under graviditet är dock begränsad.I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra barn vars mödrar rapporterat exponering i tidig graviditet. Ett av barnen hade Downs syndrom.

Uppdaterat: 2019-02-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.