Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alirokumab

Klassificering: 2

Preparat: Praluent

ATC kod: C10AX14

Substanser: alirokumab

Bedömning

Användning av alirokumab bör undvikas under graviditet då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det finns dock inget som tyder på att substansen skulle ha negativ fosterpåverkan. Om kvinnan har använt alirokumab i tidig graviditet, är en eventuell individuell riskökning inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Alirokumab är en human monoklonal IgG-antikropp som blockerar bindningen till LDL-receptorer i levern av proteinet PCSK9. Därmed ökar antalet receptorer tillgängliga för LDL-kolesterol och kolesterolhalterna i blodet i sjunker. Ingen erfarenhet finns av behandling under graviditet. I djurförsök har inga negativa effekter setts på fosterutvecklingen.

Uppdaterat: 2017-02-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Praluent. Public Assessment Report 2015-07-23. http://goo.gl/ZZfvSq

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter