Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aliskiren

Klassificering: 2

Preparat: Rasilez, Rasilez®

ATC kod: C09XA02

Substanser: aliskiren, aliskirenhemifumarat

Bedömning

Inga konklusiva data över riskerna för fostret vid behandling med aliskiren under graviditet har kunnat återfinnas i litteraturen. Det kan dock misstänkas att aliskiren kan ha samma påverkan på fostret som ACE-hämmare och prepararet ska inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet, är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro. En omställning till annan antihypertensiv behandling är däremot motiverad.

Bakgrund

Aliskiren är en reninhämmare, en ny farmakologisk princip för behandling av hypertoni. Om denna verkningsmekanism har samma påverkan på fostret som ACE-hämmare med sina påtagliga negativa verkningar är inte känt, men detta kan förmodas. ACE-hämmare orsakar störningar i fostrets blodtrycksreglerande mekanismer [1–3] och exponering under andra och tredje trimestern har förknippats med oligohydramnios, lunghypoplasi till följd av oligohydramnios, intrauterin tillväxthämning samt neonatal hypotension och oliguri/anuri.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för aliskiren.

Uppdaterat: 2018-06-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Shimada C, Akaishi R, Cho K, Morikawa M, Kaneshi Y, Yamda T et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015;38(5):308-13. PubMed
  3. Barr M. Teratogen update: angiotensin-converting enzyme inhibitors. Teratology 1994;50:399-409. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter