Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Altretamin

Klassificering: 3

Preparat: Hexalen

ATC kod: L01XX03

Substanser: altretamin

Bedömning

Behandling under första trimestern med altretamin innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Altretamin är ett cytostatikum med alkylerande effekt. Vid behandling under första trimestern kan en fosterskadande effekt inte uteslutas men storleken av risken kan inte bedömas. Altretamin har visat en svag mutagen effekt i laboratorieförsök. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manlige partnern använt altretamin vid spermacellsbildningen (upp till cirka 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med altretamin, kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn vars mödrar uppgav att de använt altretamin i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter