Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aminolevulinsyra – lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Alacare, Ameluz

ATC kod: L01XD04

Substanser: aminolevulinsyra, aminolevulinsyrahydroklorid

Bedömning

Aminolevulinsyra används lokalt för behandling av aktinisk keratos och basalcellscancer. Erfarenhet av behandling under graviditet är begränsad och substansen bör därför endast användas om det bedöms som absolut nödvändigt. Lokal behandling borde dock inte innebära några större risker för fostret då det systemiska upptaget är lågt. Om exponering skett under tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Aminolevulinsyra är en prekursor till protoporfyrin (PP) som efter lokal applicering ansamlas i lesionerna med aktinisk keratos eller basalcellscancer. Vid ljusaktivering vid närvaro av syre fluorescerar PP och singlett-syre bildas. Detta leder till att de sjuka cellerna skadas. Aminolevulinsyra har en viss teratogenicitet i djurförsök. Systemabsorptionen vid lokal behandling är dock låg, och en eventuell risk för fostret borde vara liten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för aminolevulinsyra.

Uppdaterat: 2018-09-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter