Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aminosalicylsyra

Klassificering: 2

Preparat: Granupas, Paser

ATC kod: J04AA, J04AA01

Substanser: aminosalicylsyra

Bedömning

Det är viktigt att tuberkulos behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Ingen säkerställd riskökning för fosterskada har påvisats för aminosalicylsyra i tillgängliga studier. Den retande effekten på ventrikelslemhinnan kan vara ett särskilt problem under graviditet.

Bakgrund

Aminosalicylsyra (PAS) är ett gammalt välkänt tuberkulostatikum som i Sverige enbart används i kombination med annan behandling. Verkningsmekanismen är via bakteriernas folsyresyntes. Som alla salicylsyrederivat finns en påverkan på ventrikelslemhinnan vilket kan vara särskilt besvärande under graviditet.

I två studier har en måttlig ökning av missbildningsfrekvensen noterats men eftersom PAS endast används i kombination med andra tuberkulostatika är detta fynd svårvärderat [1-2]. Ingen ökning kunde påvisas i tre andra studier [3-5].

Antiflogistiska läkemedel av NSAID-typ kan ha vissa biverkningar i samband med förlossningen, på fostret under senare delen av graviditeten och på det nyfödda barnet, men detta har inte beskrivits för PAS. Sammantaget är tuberkulos under graviditet ett allvarligt tillstånd och fördelarna för mor och foster överväger rimligen de sannolikt begränsade riskerna med PAS, om indikation finns.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  2. Varpela E On the effect exerted by first line tuberculosis medicines on the foetus. Acta Tuberc Scand. 1964;35:53-69. PubMed
  3. Wilson EA, Thelin TJ, Ditts PV Tuberculosis complicated by pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1973;18:526-9. PubMed
  4. Lowe CR. Congenital defects among children born to women under supervision or treatment for pulmonary tuberculosis. Br J Prev Soc Med 1964;18:14-6. PubMed
  5. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med 1977;127:195-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter