Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amsakrin

Klassificering: 3

Preparat: Amekrin, AMSALYO 75mg, poudre pour solution

ATC kod: L01XX01

Substanser: amsakrin

Bedömning

Amsakrin skall inte användas i tidig graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet skall remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Amsakrin är ett cytostatiskt medel som används vid leukemi. Data rörande användning i tidig graviditet saknas. Det är rimligt att medlet kan orsaka fosterskador, men riskens storlek är inte känd. Amsakrin har visat en svag mutagen effekt in in vitroförsök. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manlige partnern har använt amsakrin vid spermacellsbildningen (upp till cirka 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med amsakrin, kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för amsakrin.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.