Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anidulafungin

Klassificering: 2

Preparat: Anidulafungin STADA, Anidulafungin Teva, Ecalta®, ECALTA®

ATC kod: J02AX06

Substanser: anidulafungin

Bedömning

Underlag saknas för bedömning av fosterskadande effekter på människa av anidulafungin, men inga teratogena effekter har påvisats på försöksdjur. Användning under tidig graviditet bör därför endast ske då bättre dokumenterade alternativ till behandling saknas. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Anidulafungins indikation är behandling av invasiv candidiasis. Verkningsmekanismen är påverkan på syntesen av glukaner som ingår i svampcellens membran. Toxiciteten är relativt låg och inga teratogena effekter har påvisats på försöksdjur I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder rapporterat att hon använt andulafungin under tidig graviditet.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.