Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Apixaban

Klassificering: 2

Preparat: Eliquis

ATC kod: B01AF02

Substanser: apixaban

Bedömning

Erfarenhet av apixabananvändning under graviditet saknas. En eventuell fosterskadande effekt kan därför inte säkert bedömas. Behandling skall ske med försiktighet och endast på strikt indikation av specialist med förtrogenhet av sådan användning. Speciellt motiverar risken för blödningskomplikationer försiktighet i slutet av graviditeten. Om exponering skett i tidig graviditet är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan vara motiverad.

Bakgrund

Apixaban är ett oralt antitrombotiskt medel som verkar genom att selektivt och reversibelt hämma faktor Xa. Inga data över användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. Djurförsök har inte visat negativa effekter på fosterutvecklingen. Behandling under graviditet, särskilt under senare delen, skulle dock troligen innebära en risk för blödning hos fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-05-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter