Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Apremilast

Klassificering: 2

Preparat: Otezla

ATC kod: L04AA32

Substanser: apremilast

Bedömning

Apremilast ska, om möjligt, inte användas under graviditet. Det saknas adekvata data från gravida kvinnor behandlade med läkemedlet. I djurförsök har apremilast haft negativ fosterpåverkan i doser högre än de som används kliniskt. En eventuell riskökning är dock förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro, om apremilast har använts i tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om apremilast

Apremilast är en fosfodiesteras 4 (PDE4)-hämmare som minskar inflammation och används för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. Det saknas adekvata data från gravida kvinnor behandlade med apremilast. I djurstudier har substansen orsakat fosterskador och en ökning av tidiga missfall vid något högre doser än de rekommenderade till människa [5,6]. Det är dock oklart vilken betydelse fynden har hos människa.

Gravida kvinnor ska inte använda läkemedlet, om andra behandlingsalternativ finns.

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. EMA. Otezla. Assessment report 2014-11-20. https://goo.gl/C8xYkE
  6. FDA. Otezla. Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review 2013-09-23. https://goo.gl/NcpNG7

Författare: Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter