Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aprepitant

Klassificering: 2

Preparat: Aprepitant Medical Valley, Aprepitant STADA, EMEND

ATC kod: A04AD12

Substanser: aprepitant

Bedömning

Användning av aprepitant under graviditet bör undvikas annat än i samband med cytostatikaterapi, då det största problemet ur synvinkel fosterskada utgörs av cytostatikabehandlingen. Om kvinnan har använt aprepitant i tidig graviditet, är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet på grund av denna exponering knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Aprepitant används som profylax mot illamående vid kemoterapi vid cancer i kombination med dexametason och en 5-HT3-receptorantagonist [1]. Den cytostatiska behandlingen utgör i de fallen det största problemet för fostret. I andra sammanhang bör substansen inte användas som antiemetikum eftersom inget är känt om eventuella risker vid graviditet.

I djurförsök kunde inte fosterpåverkan utvärderas i de nivåer som motsvarar exponeringen i människa på grund av toxicitet hos moderdjuren. I de exponeringar som studerats sågs inga indikationer på negativ fosterpåverkan eller en ökad frekvens av missbildningar [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2018-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. EPAR. EMEND 2018-06-12. EMA EPAR

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.