Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Argatroban

Klassificering: 2

Preparat: Novastan

ATC kod: B01AE03

Substanser: argatroban, argatrobanmonohydrat

Bedömning

Erfarenhet av argatrobananvändning under graviditet saknas till stor del. En eventuell fosterskadande effekt av argatroban kan därför inte säkert bedömas. Behandling skall ske med försiktighet och endast på strikt indikation av specialist med förtrogenhet av sådan användning. Speciellt motiverar risken för blödningskomplikationer försiktighet i slutet av graviditeten. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan dock vara motiverad.

Bakgrund

Argatroban är en direkt trombinhämmare. Det är inte troligt att preparatet skulle ha en fosterskadande effekt men behandling innebär en blödningsrisk. Det finns enstaka fallrapporter [1-3], men inga epidemiologiska data om användning under graviditet är publicerade.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-07-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Taniguchi S, Fukuda I, Minakawa M, Watanabe K, Daitoku K, Suzuki Y. Emergency pulmonary embolectomy during the second trimester of pregnancy: report of a case. Surg Today. 2008;38:59-61. PubMed
  2. Young SK, Al-Mondhiry HA, Vaida SJ, Ambrose A, Botti JJ. Successful use of argatroban during the third trimester of pregnancy: case report and review of the literature. Pharmacotherapy. 2008;28:1531-6. PubMed
  3. Tanimura K, Ebina Y, Sonoyama A, Morita H, Miyata S, Yamada H. Argatroban therapy for heparin-induced thrombocytopenia during pregnancy in a woman with hereditary antithrombin deficiency. J Obstet Gynaecol Res. 2012;38(4):749-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter