Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atovakvon

Klassificering: 2

Preparat: Atovakvon/Proguanil Glenmark, Horisto, Malarone, Malarone®, Malarone® Junior, Malastad, Wellvone, Wellvone®

ATC kod: P01AX06, P01BB51

Substanser: atovakvon

Bedömning

Malariaterapi med atovakvon och proguanil kan genomföras under graviditet. Profylaktisk behandling bör däremot undvikas då erfarenheten är begränsad. Det är bättre att avstå från vistelse i riskområde eller på annat sätt skydda sig mot smitta. Graviditet bör inte heller hindra adekvat atovakvonbehandling vid pneumocystis carinii-pneumoni. Om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Atovakvon ingår i kombination med proguanil för användning vid akut malaria och som malariaprofylax samt som enskild substans i ett preparat med indikationen pneumocystis carinii-pneumoni. Två publicerade studier av exponering för kombinationen atovakvon/proguanil visade inte på någon ökad risk för missbildningar men antalet patienter var få [1-2]. Det är viktigt att behandla malaria och rädsla för fosterskador får inte äventyra adekvat terapi. Profylaktisk behandling med atovakvon bör dock undvikas under graviditeten. Innan beslut fattas om profylax eller behandling av malaria bör infektionsspecialist konsulteras, då resistensmönstret ändras kontinuerligt.

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret, finns 123 barn vars mödrar uppgivit användning av kombinationen atovakvon/proguanil. Två barn hade en missbildningsdiagnos (2-3 förväntade). Ett barn hade en fotfelställning, och ett barn hade ett ospecificerat hjärtfel.

Det finns inget fall med exponering för atovakvon för behandling av pneumosystis carinii-pneumoni i födelseregistret.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. McGready R, Ashley EA, Moo E, Cho T, Barends M, Hutagalung R et al. A randomized comparison of artesunate-atovaquone-proguanil versus quinine in treatment for uncomplicated falciparum malaria during pregnancy. J Infect Dis. 2005;192:846-53. PubMed
  2. Pasternak B, Hviid A. Atovaquone-proguanil use in early pregnancy and the risk of birth defects. Arch Intern Med. 2011;171:259-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.