Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Avibaktam

Klassificering: 2

Preparat: Zavicefta

ATC kod: J01DD52

Substanser: avibaktam, avibaktamnatrium

Bedömning

Avibaktam bör inte användas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Avibaktam är en ny betalaktamashämmare som ges tillsammans med ceftazidim ur betalaktamgruppen för att öka deras antibakteriella spektrum. Verkningsmekanismen för avibaktam är liknande tidigare tillgängliga betalaktamashämmare dock med ett ökat spektrum för olika varianter av betalaktamas samt längre halveringstid [1-2]. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har negativ fosterpåverkan setts i doser som var toxiska för moderdjuren men frekvensen missbildningar var inte ökad [1].

Uppdaterat: 2017-11-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report: Zavicefta 2016-07-14. Tillgänglig från: https://goo.gl/Xfke4q
  2. Zasowski EJ, Rybak JM, Rybak MJ. The β-Lactams Strike Back: Ceftazidime-Avibactam. Pharmacotherapy. 2015;35(8):755-70. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter