Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azacitidin

Klassificering: 3

Preparat: Vidaza

ATC kod: L01BC07

Substanser: azacitidin

Bedömning

Azacitidin är ett cytostatikum med multipla angreppspunkter på RNA och DNA. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas.och substansen bör endast användas om det bedöms som helt nödvändigt. Om exponering skett under tidig graviditet finns skäl för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Azacitidin är indicerad vid vissa myeloiska leukemiformer och har multipla cytotoxiska effekter bl.a. hämning av DNA-, RNA- och proteinsyntes, inkorporering i RNA och DNA samt aktivering av DNA-skadande vägar. Icke-prolifererande celler är relativt okänsliga för azacitidin.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med azacitidin saknas. Djurförsök har visat reproduktionstoxikologiska effekter, bland annat effekter på CNS-utveckling. Azacitidin kan också orsaka kromosomskador enligt studier in vitro. Om den manlige partnern behandlats med azacitidin vid spermacellsbildningen (upp till cirka 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med azacitidin, kan det finnas skäl för vidare fosterdiagnostik.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter