Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azatioprin

Klassificering: 2

Preparat: Azathioprin 1A Farma, Azathioprin Actavis, Azathioprin Orifarm, Azathioprine, Azathioprine medac, Azatioprin Mylan, Imuran, Imuran®, Imurel®

ATC kod: L04AX01

Substanser: azatioprin, azatioprinnatrium

Bedömning

Det kan finnas skäl att vara försiktig med användning av azatioprin under graviditet men risken för fosterskada förefaller liten. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om azatioprin

Azatioprin används bland annat efter transplantation samt vid SLE. Tidigare användes det också vid maligniteter och relativt god erfarenhet finns av användning under graviditet [5-8].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 904 barn vars mödrar rapporterat användning av azatioprin under graviditeten. Av barnen hade 23 någon missbildningsdiagnos (2,5%) mot 15 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således ungefär den förväntade och inte heller kunde någon betydande överrepresentation ses av någon speciell missbildningstyp ses. Tio barn hade hjärtfel (mot 6-7 förväntade). Ett barn barn hade gomspalt, två läppspalt, ett mikroti, ett hydronefros, tre barn hade hypospadi, ett polydaktyli, ett hade en fotfelställning och två barn hade Downs syndrom.

Frekvensen för tidigt födda barn (17% mot 6,2% förväntat), barn med låg födelsevikt (10% mot 4,4% förväntat) och barn lätta för tiden (4,3% mot 2,7% förväntat) är hög, rimligen en följd av underliggande sjukdom.

Azatioprin har eventuellt mutagena effekter. Detta skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett. 

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för azatioprin var aktuella 2012-08-25). 

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. Cleary BJ, Källén B. Early pregnancy azathioprine use and pregnancy outcomes. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2009;85:647-54. PubMed
  6. Chambers C, Koren G, Tutuncu ZN, Johnson D, Jones KL. Are new agents used to treat rheumatoid arthritis safe to take during pregnancy? Organization of Teratology Information Specialists (OTIS) study. Can Fam Physician 2007;53:409-12. PubMed
  7. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  8. Polifka JE, Friedman JM. Teratogen update: Azathioprine and 6-mercaptopurine. Teratology 2002;65:240-61. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.