Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aztreonam

Klassificering: 2

Preparat: Azactam, Azactam®, Cayston

ATC kod: J01DF01

Substanser: aztreonam, aztreonamlysin

Bedömning

Erfarenhet av aztreonam under graviditet saknas. Det finns inga hållpunkter för att substansen skulle vara fosterskadande men i väntan på mera data om användning av aztreonam rekommenderas försiktighet under graviditet. Aztreonam som inhalationsbehandling tas upp i kroppen i lägre utsträckning än injektionsbehandling vilket skulle kunna vara en fördel för fostret. Om exponering skett för aztreonam i tidig graviditet finns det inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Aztreonam är ett antibiotikum av monobaktamtyp som används vid parenteral behandling eller som inhalation. Vid inhalationsbehandling är en eventuell påverkan på fostret troligen mindre då den systemiska absorptionen är betydligt lägre än vid administrering parenteralt. Erfarenheter av användning av aztreonam under graviditet är annars ringa – i det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn, vars moder angivit exponering för aztreonam. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter