Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Baklofen

Klassificering: 2

Preparat: Baclofen Sintetica, Baklofen 2care4, Baklofen Alternova, Baklofen Bluefish, Baklofen Ebb, Baklofen Mylan, Lionova, Lioresal, Lioresal®

ATC kod: M03BX01

Substanser: baklofen

Bedömning

Användning av baklofen under graviditet skall undvikas, då säkerheten för fostret inte är fastställd. Om exponering skett i tidig graviditet, är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet dock knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Baklofen är ett muskelavslappande medel. I litteraturen finns endast sparsamt med data över användning under graviditet. En uppföljning av 144 exponerade kvinnor, visade en ökad risk för missbildningar, dock utan att någon särskild typ av missbildningar var ökad [1]. Studien finns enbart rapporterad i form av ett abstract, varvid resultaten är svårbedömda. Djurförsök med baklofen har visat olika resultat. Flera tyder inte på att baklofen påverkar fosterutvecklingen negativt medan det finns studier som visar på ökad risk [2]. Fyndens relevans vid behandling hos människa är dock oklar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 22 barn vars mödrar rapporterat användning av baklofen. Ett av barnen hade en missbildning (0-1 förväntade). Barnet hade en gomspalt.

Uppdaterat: 2018-07-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Bernard N, Beghin D, Huttel E, Dunstan H, Ieri A, Winkel BT, Jonville-Bera AP, Damase-Michel C, Vial T, the network of French pharmacovigilance centers. Pregnancy outcome after in utero exposure to baclofen: an ENTIS collaborative study. Birth Defects Res 2014;100:525.
  2. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.