Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Baricitinib

Klassificering: 3

Preparat: Olumiant

ATC kod: L04AA37

Substanser: baricitinib

Bedömning

Baricitinib bör tills vidare om möjligt undvikas under graviditet eftersom erfarenhet av substansen under graviditet saknas. Verkningsmekanismen och data från djurförsök gör att man kan förvänta att användning under graviditet skulle kunna utgöra en väsentlig risk för fostret. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Baricitinib är en proteinkinashämmare (januskinashämmare) som används i monoterapi eller kombination med metotrexat vid måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA). Riskerna vid användning av metotrexat under graviditet är kända (se bedömning metotrexat), för baricitinib saknas erfarenhet under graviditet. I djurförsök har baricitinib visat negativ fosterpåverkan inklusive teratogena effekter. Fyndens relevans för människa är dock oklar [1]. Kvinnor i fertil ålder skall uppmanas att använda en effektiv preventivmetod under behandling.

Uppdaterat: 2018-03-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report: Olumiant 2016-12-15. Tillgänglig från: https://goo.gl/Wp68ri

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter