Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beklometason – för inhalation

Klassificering: 1

Preparat: AeroBec, AeroBec Autohaler, Beclomet® Easyhaler, Becotide®, Innovair, Innovair nexthaler, Trimbow

ATC kod: R03AK08, R03AL09, R03BA01

Substanser: beklometason, beklometasondipropionat, beklometasondipropionat (vattenfritt), beklometasondipropionatmonohydrat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma och annan obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Behandling med beklometason för inhalation ska därför fortsätta enligt ordination.

Bakgrund

Behandling med inhalationssteroider under graviditeten har sannolikt ingen negativ fosterpåverkan. Däremot ökar risken för graviditetskomplikationer om astman försämras. Det bästa för både kvinnan och barnet är därför att behandlingen fortgår.

I det svenska Medicinska födelseregistret har användning av inhalerade steroider rapporterats av mödrar till 31 248 barn. Av dessa barn hade 696 (2,2%) någon missbildning, vilket är en helt normal siffra. Andelen för tidigt födda barn (6,5% mot förväntade 6,2%), och andelen barn med låg födelsevikt (4,0% mot förväntade 4,4%) var dock något förhöjda. Sannolikt beror fynden på mammornas grundsjukdom och inte på läkemedlen.

Beklometason använt för inhalation har i det svenska Medicinska födelseregistret rapporterats av mödrarna till 566 barn. Av dem hade 14 (2,5%) en missbildningsdiagnos mot 11-12 förväntade. Tre av barnen hade Downs syndrom, sex barn något hjärtfel (3-4 förväntade), ett en tarmatresi, ett en ospecificerad skelettmissbildning, ett syndaktyli, ett barn hade hypospadi och ett barn hade hydronefros.

(Siffrorna från födelseregistret för hela gruppen inhalationssteroider är från 2017-04-01 medans siffrorna för endast beklometason för inhalation är från 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  2. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  3. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  4. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  5. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  6. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  7. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  8. Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Meta-analysis finds use of inhaled corticosteroids during pregnancy safe: a systematic meta-analysis review. Hum Exp Toxicol 2006;25:447-52. PubMed
  9. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  10. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.