Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Belimumab

Klassificering: 2

Preparat: Benlysta

ATC kod: L04AA26

Substanser: belimumab

Bedömning

Behandling med belimumab bör ske med stor återhållsamhet under graviditet då erfarenhet av sådan användning saknas. Inga negativa effekter på fosterutvecklingen har dock setts i djurförsök, förutom en övergående sänkning av antalet B-celler hos ungarna. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om belimumab

Belimumab är en monoklonal IgG 1-antikropp specifik för lösligt humant B-lymfocytstimulatorprotein (BLyS). Genom att binda till BLyS minskar belimumab överlevnaden hos B-celler och differentieringen från B-celler till immunglobulinproducerande plasmaceller. Indikationen är Systemisk lupus erythematosus (SLE).

Endast någon enstaka fallrapport om användning av belimumab under graviditet har återfunnits i litteraturen [5]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inte heller något fall med exponering för belimumab.

Djurförsök har inte visat embryotoxiska effekter eller teratogena effekter, däremot en övergående minskning av antalet B-celler och IgM hos avkomman.

För att följa graviditeter exponerade för belimumab, har tillverkaren satt upp ett särskilt graviditetsregister för substansen.

Som andra immunmodulerande IgG-antikroppar kan belimumab förväntas gå över placenta. I vissa fall har IgG-antikroppar påvisats i barnets blod upp till ett halvårs ålder efter exponering under tredje trimestern vilket skulle kunna påverka immunförsvaret. Levande vaccin ska därför tills vidare inte ges till barn under första levnadshalvåret om det inte finns mycket starka skäl för vaccination. Ett dödsfall i mykobakterieinfektion hos ett spädbarn som vaccinerats mot tbc finns publicerat där mamman hade medicinerat med infliximab i sista trimestern [6]. Sambandet är dock inte säkerställt då utredning av immundefekt hos barnet inte utfördes.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. De individuella uppgifterna för belimumab var aktuella 2012-08-25). 

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. Danve A, Perry L, Deodhar A. Use of belimumab throughout pregnancy to treat active systemic lupus erythematosus: a case report. Semin Arthritis Rheum. 2014;44:195-7. PubMed
  6. Cheent K, Nolan J, Shariq S, Kiho L, Pal A, Arnold J. Case Report: Fatal case of disseminated BCG infection in an infant born to a mother taking infliximab for Crohn's disease. J Crohns Colitis 2010;4:603-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter