Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bendamustin

Klassificering: 3

Preparat: Bendamustin Actavis, Bendamustine Accord, Bendamustine medac, Ribovact

ATC kod: L01AA09

Substanser: bendamustin, bendamustinhydroklorid

Bedömning

Behandling under första trimestern med bendamustin vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling med bendamustin är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Bendamustin är en alkylerare som används vid behandling av maligniteter. Inga data över användning av bendamustin har återfunnits i litteraturen. Djurstudier har visat att bendamustin är embryotoxiskt och teratogent.

Bendamustin kan även utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manliga partnern står på bendamustin vid spermacellsbildningen (ca 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med bendamustin, kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall av behandling med bendamustin.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.