Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensatinbensylpenicillin

Klassificering: 2

Preparat: BENZETACIL 1.200.000, Bicillin C-R 900/300, Lentocilin S 1200, Pendysin, Tardocillin, Tardocillin 1200

ATC kod: J01CE08, J01CR50

Substanser: bensylpenicillinbensatin

Bedömning

För penicillindelen gäller samma bedömning som för penicilliner i övrigt det vill säga den kan utan risk för fosterskador ges under graviditet. Reservation får dock göras för bensatindelen där adekvata uppgifter saknas för teratologiska effekter. Om exponering skett i tidig graviditet, finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Bensatinbensylpenicillin nedbryts långsamt i vävnad varvid penicillin frisätts och ger en lång stabil penicillinkoncentration i plasma trots penicillins snabba elimination genom njurarna. Uppgifter saknas i litteraturen om plasmakoncentrationer och eventuella teratologiska effekter av bensatin.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det inget fall med exponering för bensatinbensylpenicillin.

Uppdaterat: 2013-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Nathan L, et al. Penicillin levels following the administration of benzathine penicillin G in pregnancy. Obstet Gynecol 1993;82:338-42. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.