Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bezlotoxumab

Klassificering: 2

Preparat: ZINPLAVA

ATC kod: J06BB21

Substanser: bezlotoxumab

Bedömning

Användning av bezlotoxumab under graviditet ska ske med stor återhållsamhet då erfarenhet av sådan behandling saknas liksom djurstudier. Om exponering har skett i tidig graviditet är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Bezlotoxumab är en human monoklonal antikropp som binder med hög affinitet till Clostridium difficile toxin B och neutraliserar dess aktivitet i tarmen. Substansen används vid pågående antibakteriell behandling mot Clostridium difficile infektion hos vuxna med hög risk för återfall i infektionen [1]. Bezlotoxumab har en lång halveringstid (cirka 19 dagar), erfarenhet av behandling under graviditet saknas och reproduktions- eller utvecklingstoxikologiska djurstudier är inte gjorda [1]. Inga uppgifter finns om placentaövergång, men då bezlotoxumab är en antikropp av IgG1-typ är det sannolikt att substansen passerar placentabarriären och går över till fostret, framför allt under tredje trimestern [1-2].

Uppdaterat: 2018-04-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report: Zinplava 2016-11-22. Tillgänglig från https://goo.gl/zVqn73
  2. Simister NE. Placental transport of immunoglobulin G. Vaccine. 2003;21(24):3365-9. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter